Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesoleva kodukorra redaktsioon on kehtestatud 25.04 2017. a direktori käskkirjaga nr 40. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekoguga ja õpilasesindusega.
 

1.    Üldsätted

TTG kodukord reguleerib õpilaste kohustuste ja õiguste ning karistamise ja tunnustamise korra, mida ei sätesta kehtivad seadused ja mis on ainuomased Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumile.
 
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppetöö toimub Nooruse 9 aadressil asuva koolihoone IV ja V korruse ruumides. TTG õpilased on kohustatud viibima õppetöö, vabade tundide ja vahetundide ajal TTG ruumides.
 
Suitsetamine kooli territooriumil on karmilt keelatud.
 

2.    Õpilaste kohustused

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane on  kohustatud:

 1. tundma ja  täitma kooli kodukorda ning põhimäärust;
 2. käituma kooli ruumides väärikalt ja suhtlema kooli personali ning kaasõpilastega  lugupidavalt;
 3. täitma endale võetud kohustus õppekoormuse osas;
 4. vastavalt valitud koormusele osalema kõikides valitud õppeainete tundides ning jõudma nendesse õigeaegselt;
 5. sooritama tähtaegselt arvestusi kui pole sõlmitud eelnevat kirjalikku kokkulepet nõustajaga individuaalseks õppetööks;
 6. mitte hilinema ega puuduma õppetöölt põhjuseta;
 7. teatama  oma põhjendatud puudumistest eelnevalt, puuduma jäämise päeval  või  hiljemalt jooksva nädala lõpuks;
 8. teatama õppetöö katkestamise soovist õppenõustajale;
 9. tagastama koolist laenutatud õppekirjanduse õppeaine lõppemisel või koolist lahkumisel;
 10. hoidma kooli ruumides puhtust ja korda, kutsuma vajaduse korral kaasõpilasi korrale, viimase tunni lõppedes tõstma ruumi koristamiseks toolid laudadele;
 11. lülitama õppetunniks välja oma nutiseadmed (sh mobiiltelefon);
 12. kooskõlastama arvuti kasutamise ainetunnis aineõpetajaga;
 13. vabadel tundidel säilitama vaikust, et mitte segada teiste õppetööd;
 14. hoidma kooli vara, hüvitama koolile tekitatud ainelise kahju;
 15. mitte suitsetama ( sh e-sigarette) kooli ruumides ja territooriumil;
 16. olema koolis kaine ja mitte tooma kooli alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid;
 17. teatama elukoha muutusest, kontaktandmete (telefoninumber, e-posti aadress) muutusest, töökoha vahetusest või tööle asumisest õppenõustajale;
 18. mitte kutsuma kooli ruumidesse kõrvalisi isikuid.
   

3.    Õpilaste õigused

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasel on õigus:

 1. valida õppekoormus vastavalt oma reaalsetele võimalustele ja vajadustele;
 2. isikliku avalduse põhjal võtta õpingutest õppepuhkust tervislikel, perekondlikel või tööalastel põhjustel ühel korral kuni üheks õppeaastaks oma õpingute vältel;
 3. oma kohustuste täitmata jätmisel jääda õpilaste nimekirja samal klassitasandil teiseks õppeaastaks vaid kooli õppenõukogu otsusega mõjuvatel põhjustel;
 4. saada pedagoogilist ja psühholoogilist nõu õppenõustajalt, sotsiaalpedagoogilt, kooli psühholoogilt ja juhtkonnalt;
 5. saada koolilt teatisi õppesessioonide kohta tööandjale esitamiseks, et taotleda Täiskasvanute koolituse seaduse § 13 lõige 1 - 4 alusel õppepuhkust 30 kalendripäevaks aastas või kooli lõpetamisel täiendavat  õppepuhkust 15 kalendripäevaks;   
 6. saada koolilt tõendeid  koolis õppimise kohta juhul, kui tal ei ole õppevõlgu ega põhjendamata puudumisi üle 2 nädala;
 7. taotleda koolilt õpilaspiletit, vastavalt TTG õpilaspileti väljaandmise korrale;
 8. pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna poole;
 9. kasutada kooli ruume, vara, õppevahendeid, arvutiklassi ning raamatukogu õppe ja enesetäiendamise eesmärgil;
 10. saada vajaduse korral konsultatsioone kokkuleppel aineõpetajaga;
 11. olla valitud õpilaste omavalitsusse ja hoolekogusse ning  osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises;
 12. apelleerida riigi- või koolieksamite tulemusi vastavalt kehtivale korrale.
   

4.    Kooli õigused 

Koolil on õigus,

 1. kustutada nimekirjast  õpilased, kes rikuvad kooli kodukorda;
 2. kustutada nimekirjast  õpilased, kes on puudunud õppetööst põhjuseta üle 5 õppenädala;
 3. kustutada nimekirjast  õpilased,  kes ei ole täitnud endale võetud kohustusi ega likvideerinud õppenõustajaga kokkulepitud aja vältel õppevõlgnevusi,
 4. mitte võtta õpilasi korduvalt kooli nimekirja, kui kustutamise põhjuseks on õpilasele sobimatu käitumine koolis, õppevõlad või põhjuseta puudumised.
   

5.    Õpilaste tunnustamine

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on õpilaste tunnustamise võimalusteks

 1. õpetaja suuline (kirjalik) kiitus;
 2. direktori käskkirjaline tunnustus;
 3. kooli tänukiri üleminekuklassside õpilastele, kes on silma paistnud hea õppeedukuse ja kohusetundliku suhtumisega õppetöösse;
 4. tänukiri parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele;
 5. esemeline preemia parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele;
 6. direktsiooni vastuvõtule kutsumine;
 7. Aasta Õppijaks nimetamine;
 8. Aasta Õppija kandidaadiks nimetamine Tartumaal.
   

6.    Õpilaste karistamine kodukorrast mittekinnipidamisel

Kodukorra rikkumisega kaasnevad alljärgnevad karistused:

 1. tekitatud materiaalse kahju hüvitamine (lõhutud, rikutud mööbel, õppevahend jne.);
 2. õpetaja suuline märkus;
 3. õpetaja suuline (kirjalik) hoiatus;
 4. direktori käskkirjaline noomitus;
 5. direktori käskkirjaga õpilase nimekirjast kustutamine.
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt