Kodukord

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi kodukord

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi (TTG) kodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel. Käesoleva kodukorra redaktsioon on kehtestatud direktori 31.08 2011. a käskkirjaga nr 62. Kooli kodukord on kooskõlastatud kooli hoolekoguga ja õpilasesindusega.

1.    Üldsätted

1.1.     TTG kodukord on õpilastele ja koolitöötajatele (pedagoogid ja teised töötajad) täitmiseks kohustuslik.

1.2.     TTG kodukord on avalik dokument, mida tutvustatakse uusi õpilasi sisseastumisel ning millega saab tutvuda kooli veebilehel www.ag.tartu.ee ja kooli kantseleis.

1.3.     TTG kodukord reguleerib õpilaste ja kooli vahelised suhted ja käitumisnormid, mida ei sätesta kehtivad seadused ja mis on ainuomased Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumile.

1.4.     TTG kodukorras sätestatakse:

1.4.1.  Õpilaste õigused ja kohustused, sealhulgas nõuded õpilaste käitumisele.

1.4.2.  Kooli meetmed õpilaste tunnustamiseks ja karistamiseks õpingute jooksul.

1.4.3.  Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord.

1.4.4.  Hindamisest teavitamise täpsustatud tingimused ja kord.

1.4.5.  Jälgimisseadmestiku kasutamise kord.

 

2.    Õpilaste õigused           
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilasel on õigus:

2.1.     Valida õppekoormus vastavalt oma reaalsetele võimalustele ja vajadustele.

2.2.     Isikliku avalduse põhjal võtta õppepuhkust tervislikel, perekondlikel või tööalastel põhjustel üheks õppeaastaks.

2.3.     Jääda õpilaste nimekirja II õppeaastaks vaid kooli õppenõukogu otsusega väga mõjuvatel põhjustel.

2.4.     Saada pedagoogilist ja psühholoogilist nõu kooli juhtkonnalt, nõustajalt, psühholoogilt.

2.5.     Olla valitud õpilaste omavalitsusse ja hoolekogusse ning osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises.

2.6.     Saada koolilt teatisi õppesessioonide kohta tööandjale esitamiseks, et taotleda Täiskasvanute Koolituse Seaduse § 8 lõige 2, 3 ja 4 alusel õppepuhkust 30 kalendripäevaks aastas või kooli lõpetamisel täiendavat õppepuhkust 35 kalendripäevaks.

2.7.     Saada koolilt tõendeid koolis õppimise kohta juhul, kui mul ei ole õppevõlga ega põhjendamata puudumisi üle 2 nädala. Saada tõend ISIC-u saamiseks.

2.8.     Pöörduda oma õiguste kaitseks kooli juhtkonna poole.

2.9.     Saada vajaduse korral konsultatsioone.

2.10.Kasutada kooli arvutiklassi õppeülesannete täitmiseks vastavalt selle kasutamise korrale.

2.11.Kasutada õppekavavälises tegevuseks tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu jm tehnilisi vahendeid vastavalt nende kasutamiseks kehtestatuid reeglitele, millega saab tutvuda kohapeal. Kasutustingimused määratakse lepinguga, mis võib olla suuline või kirjalik vastavalt poolte vahelisele kokkuleppele. Lepingu koolipoolseks esindajaks on direktor.

2.12.Apelleerida riigi- või koolieksamite tulemusi vastavalt kehtivale korrale.

 

3.    Õpilaste kohustused
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õpilane on kohustatud:

3.1.     Tundma ja täitma kooli kodukorda ning põhimäärust juhindudes oma käitumises õigus- ja haldusaktidest.

3.2.     Käituma koolis eetiliselt ja väärikalt järgides kõlbluspõhimõtteid, üldkehtivaid moraalinorme, üldtunnustatud väärtusi (ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu) ja kooli õppekavas kirjeldatud kooli väärtusi.

3.3.     Austama kooli korda, suhtuma lugupidavalt kooli töötajaisse ning kaasõpilastesse.

3.4.     Vastavalt valitud koormusele osalema kõikides valitud õppeainete tundides ning jõudma nendesse õigeaegselt.

3.5.     Sooritama tähtaegselt arvestusi kui pole sõlmitud eelnevat kirjalikku kokkulepet nõustajaga individuaalseks õppetööks.

3.6.     Mitte hilinema ega puuduma õppetöölt põhjuseta.

3.7.     Teatama oma põhjendatud puudumistest eelnevalt, puudumajäämise päeval või hiljemalt jooksva nädala lõpuks.

3.8.     Teatama õppetöö katkestamise soovist õppenõustajale ja esitama talle kirjaliku avalduse.

3.9.     Tagastama koolist laenutatud õppekirjanduse õppeaine lõppemisel või koolist lahkumisel.

3.10.Võtma välja haridusttõendavad dokumendid koolist lahkumisel vähemalt kuu aja jooksul.

3.11.Hoidma kooli ruumides puhtust ja korda, kutsuma vajaduse korral kaasõpilasi korrale, viimase tunni lõppedes tõstma ruumi koristamiseks toolid laudadele.

3.12.Täitma arvutiklassi kasutamise korda.

3.13.Lülitama õppetunniks välja oma mobiiltelefoni.

3.14.Vabadel tundidel säilitama vaikust, et mitte segada teiste õppetööd.

3.15.Hoidma kooli vara, hüvitama koolile tekitatud ainelise kahju.

3.16.Mitte suitsetama kooli ruumides ja territooriumil.

3.17.Olema koolis kaine ja mitte tooma kooli alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid.

3.18.Teatama elukoha muutusest, töökoha vahetusest või tööleasumisest õppenõustajale.

3.19.Mitte kutsuma kooli ruumidesse oma sõpru, kes võivad rikkuda kooli kodukorda.

 

4.    Kooli õigused
Koolil on õigus

4.1.     kustutada nimekirjast õpilased, kes korduvalt ja teadlikult rikuvad kooli kodukorda;

4.2.     kustutada nimekirjast õpilased, kelle põhjuseta puudumiste arv ületab 5 nädalat;

4.3.     kustutada nimekirjast õpilased, kes ei ole suutnud tähtajaliselt likvideerida õppevõlgnevusi,

4.4.     mitte võtta õpilasi korduvalt kooli nimekirja, kui kustutamise põhjuseks on õppevõlad või põhjuseta puudumised.

 

5.    Õpilaste tunnustamine
Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis on õpilaste tunnustamise võimalusteks

5.1.     õpetaja suuline (kirjalik) kiitus;

5.2.     direktori käskkirjaline tunnustus;

5.3.     kooli tänukiri õpilastele, kes on silma paistnud hea õppeedukuse ja kohusetundliku suhtumisega õppetöösse;

5.4.     tänukiri parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele;

5.5.     esemeline preemia parimatele lõpetajatele, ainetundjaile, koolielus silmapaistnud õpilastele;

5.6.     põhikooli lõpetajatele kiitus lõputunnistusel ja gümnaasiumi lõpetamisel kuld- või hõbemedaliga tunnustamine;

5.7.     direktsiooni vastuvõtule kutsumine;

5.8.     õpilaste ühekordsed õppestipendiumid;

5.9.     kooli Aasta Õppijaks nimetamine;

5.10.Aasta Õppija kandidaadiks nimetamine maakonda.

 

6.    Õpilaste karistamine kodukorrast mittekinnipidamisel
Kodukorra rikkumisega kaasnevad alljärgnevad karistused:

6.1.     tekitatud materiaalse kahju hüvitamine (lõhutud, rikutud mööbel, õppe-vahend jne.);

6.2.     õpetaja suuline märkus;

6.3.     õpetaja suuline (kirjalik) hoiatus;

6.4.     direktori käskkirjaline noomitus;

6.5.     direktori käskkirjaga õpilase nimekirjast kustutamine õppetööst mitteosalemise ja õppevõlgade tõttu;

6.6.     õpilase koolist väljaarvamine:

6.6.1.  õpilane arvatakse koolist välja, kui ta korduvalt rikub kooli kodukorda,

6.6.2.  õpilane arvatakse koolist välja, kui ta seab ohtu enda ja teiste turvalisuse.

 

7.    Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord.

7.1.      Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede tasuta kasutamisse andmisel lähtub kool Võlaõigusseaduses § 389 - § 395 sätestatust, arvestades Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses § 22 sätestatut ja haridus- ja teadusministri 24. augusti 2010.a määruses nr 46 Kooliraamatukogude töökorralduse alused sätestatud erisusi.

7.2.     Õpilane ja koolitöötaja peab kandma tasuta kasutamiseks antud õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede säilitamiseks vajalikud kulud.

7.3.     Õpilane ja koolitöötaja peab tema kasutusse antud õpikud kasutustähtaja lõppemisel tagastama. Kooli raamatukogu võib õppevahendi tagastamist nõuda ka varem, kui on möödunud aeg, mille jooksul õpilane ja koolitöötaja oleks saanud kasutuseesmärgi saavutada.

7.4.     Õpikute tagastamine kasutustähtaja lõpul toimub raamatukogu poolt määratud tähtaja jooksul, mis on sätestatud raamatukogu kasutuseeskirjades.

7.5.     Raamatukogu võib õpiku tagasi nõuda, kui:

7.5.1.  ta vajab õpikut ettenägematute asjaolude tõttu;

7.5.2.  õpilane või koolitöötaja annab õpiku kasutamise õigustamatult üle kolmandale isikule või kui õppevahend on tõsiselt ohustatud õpilase või koolitöötaja kohustuste täitmata jätmise tõttu;

7.5.3.  õpilane arvatakse koolist välja või koolitöötajaga lõpetatakse tööleping.

7.6.     Kui õpikud laenutati individuaalselt õpilasele, siis vastutab õpikute tagastamise eest õpilane. Kui õpikud anti ainekomplektidena aineõpetajale, siis vastutab õpikute raamatukogule tagastamise eest aineõpetaja.

7.7.     Õppe- või ainekabinetti koolitöötajale antud õpikud tagastatakse raamatukokku või pikendatakse nende laenutust iga õppetsükli lõpus.

7.8.     Õpilase tekitatud ainelise kahju hüvitab õpilane vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ettenähtud hüvituskorrale. Koolitöötaja tekitatud ainelise kahju hüvitab koolitöötaja vastavalt raamatukogu kasutamiseeskirjas ette nähtud hüvituskorrale.

7.9.     Raamatukogule tekitatud kahju hüvitamise nõuded tasuta kasutusse antud õpiku muutusest või rikkumisest tuleneva kahju hüvitamiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest. Õpilase või koolitöötaja nõuded kulude hüvitamiseks või parenduse äravõtmiseks aeguvad kuue kuu jooksul õpiku tagastamisest.

 

8.    Koolikorraldusest ja hindamisest teavitamine

8.1.     Kooli õppekorraldus ja tunniplaan ning muudatused selles tehakse õpilasele teatavaks kooli infostendi, kooli veebilehe ja m-klassijuhataja kaudu.

8.2.     Kui õpilasel ei ole võimalik saada teavet kooli veebilehe vahendusel, siis tehakse õpilasele kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib õpilasega kokku.

8.3.     Hindamisest teavitamisel lähtub kool Haldusmenetluse seaduses § 25 - § 32 sätestatust.

8.4.     Õpilast teavitab hindamisest ainetunnis õpetaja, hindamise põhimõtted on kirjas ainekavas. Infot õpilase hinnete kohta jagab aineõpetaja.

8.5.     Hinne kantakse kooli elektroonilisse õppeinfosüsteemi, kust õpilane puudumise korral saab teavet oma hinnete kohta.

 

9.    Jälgimisseadmestiku kasutamise kord

9.1.     Ohu väljaselgitamiseks ja tõrjumiseks või korrarikkumuse kõrvaldamiseks võib koolis kasutada toimuva jälgimiseks pilti salvestavat jälgimisseadmestikku.

9.2.     Salvestist säilitatakse piiratud juurdepääsuga valvatavas ruumis. Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitamiseks kasutatakse ruumide ustel, kus jälgimisseadmestik on paigaldatud, teabekleebist, millel on musta värviga videokaamera kujutis või sõna “videovalve”.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt