E-õpe

Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi e-õppe korraldamise ja läbiviimise kord

 
1.      E-õppe  määratlus
2.      E-õppe korraldamine ja selle eeldused
  2.1. E-õppe meetodid
  2.2. E-õppe mudelid
  2.3. E-õppe  sihtrühm
3.      Õpilase e-õppesse õppima asumine
  3.1. Vastuvõtt e-õppesse
  3.2. Eeldused e-õppes õppimiseks
4.      Õppekava läbimine
  4.1. Üldtingimused
  4.2. Õppetöö läbiviimine
  4.3. Õppenõustaja ülesanded
  4.4. Õpilase ülesanded
  4.5. Aineõpetaja ülesanded
 
 

1.E-õppe  määratlus

E-õpe on juhendatud õpe, mis on suunatud teadmiste ja oskuste omandamisele ning toimub õppekeskkonnas, milles osalevad nii õpilane kui ka pedagoog. E-õppe mõiste koondab enda alla nii veebipõhist kui ka arvutipõhist õpet, virtuaalseid õpperuume ja digitaalset kommunikatsiooni. Üldjuhul  kasutatakse ainekursuste läbiviimiseks kombineeritult erinevaid tehnoloogilisi vahendeid ja meediume tulenevalt õppeaine eripärast ja vajadustest.

2.E-õppe korraldamine ja selle eeldused

2.1. E-õppe meetodid

 • E-tugi TTG kursuste veebikeskkonnas,
 • kursus Moodle´i õpikeskkonnas,
 • audio- ja/või videokonverentsid,
 • audio- ja /või videoloengud,
 • suhtlemine õpetajaga  e-posti ja/või listide vahendusel,
 • sotsiaalse tarkvara kasutamine (vikid, ajaveebid jm)
 

2.2. E-õppe mudelid

Koolis toimuv õppetöö on osaliselt või täielikult toetatud veebipõhiste materjalidega, kust aineõpetaja  leiab sobiva kombinatsiooni auditoorse õppe ja e-õppe vahel.
Lisaks eristuvad kaks e-õppe mudelit:

a) individuaalõpe e-toega, kus

 • õpilane külastab võimalusel kokkulepitud õppegrupi tunde,
 • kõik õppematerjalid saab kooli kursuste veebikeskkonnast või aineõpetaja käest,
 • kursuse lõpetamine toimub koolis kohapeal arvestuste nädalal,
 • õpilase edenemist õppetöös jälgib vastava õppegrupi õppenõustaja.
b) täielik e-õpe, kus
 • sisu edastatakse ja õpilane õpib iseseisvalt õpikeskkonna põhiselt,
 • õpitugi, selgitused ja tagasisidestus toimub õpikeskkonnas,
 • kursuse hindamine toimub veebipõhiselt õpikeskkonnas,
 • õpilase edenemist õppetöös jälgib vastav e-õppenõustaja.
 

2.3. E-õppe  sihtrühm

E-õpe nõuab õpilaselt enesedistsipliini ja iseseisva õppimise oskusi. E-õppele soovivate õpilaste sobivuse, õpimotivatsiooni, õppevõimalused ning arvutikasutusoskused teeb vastuvõtul selgeks õppenõustaja. E- õppele võetakse vastu gümnaasiumi õpilasi, kellel puuduvad osalemisvõimalused kooli poolt korraldatud õppetöös. Sihtrühma kuuluvad õpilased, kes:
 • elavad välismaal,
 • elavad väljaspool linna, koolis käimist takistavad transpordikorraldus või majanduslikud võimalused,
 • ei saa õppetöös osaleda tervislikel põhjustel (psühholoogilised põhjused, liikumispuuded jm),
 

3.Õpilase e-õppesse õppima asumine

3.1. Vastuvõtt e-õppesse

3.1.1. E-õppesse võetakse vastu põhikooli lõpetanud õppureid.
3.1.2. Õpilase kooli nimekirja lisamiseks tuleb õpilasel esitada kirjalik avaldus ning vestelda e-õppe nõustajaga, kellega koostöös määratletakse õppekava läbimise protsess.
3.1.3. Vastuvõtt toimub kooli vastuvõtu korra alusel.

3.2. Eeldused e-õppes õppimiseks

Õpilasel, kes soovib õppida e-õppes, peaksid olema järgnevad tehnilised võimalused ning teadmised ja oskused arvutiga töötamiseks.
3.2.1. Tehniline baas
 • Arvuti ja interneti kasutamise võimalus
 • Personaalne e-posti aadress
 • Veebibrauser (Firefox, Internet Explorer, Chrome, vm)
 • Kontoritarkvara (OpenOffice, MS Office, LibreOffice, vm)
3.2.2. Arvutialased põhiteadmised ja –oskused õppematerjalide lugemiseks ja ülesannete täitmiseks arvutiga.
 • Üldised dokumendi töötlemise oskused (näiteks referaadi koostamine ja vormistamine)
 • Internetist andmete otsing ja analüüs (veebibrauseri kasutamine)
 • E-posti kasutamine (saatmine, vastuvõtt)

4.Õppekava läbimine

4.1. Üldtingimused

4.1.1. Õpilasel tuleb kooliastme lõpetamiseks täita kõik riiklikus õppekavas etteantud tingimused.
4.1.2. Igal õpilasel on olemas e-õppe nõustaja.
4.1.3. Õppekava läbimiseks koostatakse igale õpilasele koostöös õppenõustajaga individuaalne õppeplaan.
4.1.4. E-õpet viivad läbi selleks direktori käskkirjaga kinnitatud õpetajad.
4.1.5. E-õppe läbiviimist arvestatakse õpetaja koormuse määramisel.
 

4.2. Õppetöö läbiviimine

4.2.1. Õppeaasta algul toimub sissejuhatav konsultatsioon.
4.2.2. Õppematerjalid veebis ning individuaalsed ülesanded saadakse aineõpetajalt.
4.2.3. Kontakttunnid õpetajaga kokkuleppel – võimalikud variandid on konsultatsioonid koolimajas, tunni läbiviimine videokonverentsina (Lync), kontakt õpetajaga Skype’i või e-posti vahendusel.
4.2.4. Kursuse arvestuse saamiseks tuleb sooritada kirjalik arvestustöö kontaktis aineõpetajaga või suuline arvestus aineõpetajaga kokkuleppel arvuti vahendusel.
 

4.3. Õppenõustaja ülesanded

4.3.1. koos õpilasega õppekava läbimise arutamine ning individuaalse õppekoormuse ja õppeainete läbimise kava koostamine üheks õppeaastaks
4.3.2. õpilase ja aineõpetaja suhtluse vahendamine ja suunamine
4.3.3. õpilase õpingute edenemise jälgimine
4.3.4. õpilase teavitamine tähtaegadest
 

4.4. Õpilase ülesanded

4.4.1. täitma kokkulepitud individuaalset õppeplaani
4.4.2. vähemalt korra nädalas logima sisse kooli e-õppe keskkonda uute ülesannete ja õppematerjalide ülevaatamiseks.
4.4.3. vastama nõustaja ja aineõpetaja teadetele (e-kiri, SMS, vms)
 

4.5. Aineõpetaja ülesanded

4.5.1. õppetööks vajalike materjalide ja ülesannete ettevalmistus ja õpilasele edastamine
4.5.2. vajadusel konsultatsioonide, videoloengute või kontakttundide läbiviimine
Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt