Võimalused

Koolis on võimalik lõpetada poolelijäänud õpingud põhi- või keskhariduse osas. Koolis on võimalik täiendada oma teadmisi ka ainult mõnes õppeaines. Õppetöö on orienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid korraldada.

Õppetöö on korraldatud ainekursustena. Vastavalt üldharidusliku gümnaasiumi tunnijaotusplaanile on erinevates õppeainetes kursuste arv erinev. Ainekursus on temaatiliselt tervik. Üks kursus kestab 7 nädalat, millele järgneb arvestuste ja eksamite nädal. Kui õppija sooviks on lõpetada gümnaasiumikursus 3 aastaga, tuleks igal nädalal osaleda 6 kursusel (s.o. 24 õppetundi). Gümnaasiumi lõpetamiseks mittestatsionaarses õppevormis tuleb läbida kokku vähemalt 72 ainekursust

Ainekursuste süsteem annab õppijale uusi võimalusi. Seda iseloomustavad:

  • avatus: võimalus õppida neid õppeaineid, mida õppija soovib, võimalus liituda õppetööga iga nelja perioodi alguses,
  • paindlikkus: õppija koostab arvestades oma võimalusi, võimeid ja vajadusi individuaalse õppekava ja tunniplaani,
  • valikuvabadus: õppija valib sobivaima õppeaja (tunnid toimuvad kogu päeva jooksul kella 9.00...20.35 - hommikune vahetus 9.00...15.00, õhtune vahetus 16.30...20.35); õppija valib osa- või täiskoormuse.

 

Tasemekoolitus Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis

PÕHIHARIDUS

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseadusele saavad põhikooli osas õppida vaid vähemalt 17-aastased noored.

Koolis töötavad: 6. - 9. klass.

Õppetöö toimub 3 päeval nädalas kokku 15 õppetunni ulatuses.

Tasemekoolituse korral antakse töötaja soovil õppesessioonideks õppepuhkust koolitusasutuse teatise alusel sessiooni ajaks kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul (Täiskasvanute koolituse seadus §13).

Põhikooli lõpetamiseks on õigus saada 15 kalendripäeva õppepuhkust.

KESKHARIDUS

Kooli võivad astuda kõik põhihariduse omandanud noored vanusest olenemata. Õppetöö on korraldatud klassideta gümnaasiumina ainekursuste süsteemis. Õpilane võib valida gümnaasiumi lõputunnistuse saamiseks erinevaid teid.

  • Tervikkoormusega õppimine

Kui sooviks on lõpetada gümnaasium 3 aastaga, on nädalane õppekoormus 24 õppetundi. Seega tuleb aasta jooksul lõpetada 24 kursust ning gümnaasiumi lõpetamiseks 72 kursust. Kooliskäimiseks on võimalik valida: päevane aeg 9.00 - 15.00 (3x8 õppetundi): kolmel päeval nädalas; õhtune aeg 16.30 - 20.35 (4x6 õppetundi): E, T, K, N.

  • Osalise õppekoormusega õppimine

Õpilasel on võimalik valida oma võimalusi ja võimeid arvestades osaline õppekoormus planeerides teadlikult oma õpingud pikemale ajale kui 3 aastat. Kooli lõpetamiseks on vaja läbida 72 kursust. Individuaalne õppeplaan koostatakse koolis koos nõustajaga.

  • Eksternatuur

Eksternieksamid sooritatakse kõikides õppeainetes HM kehtestatud eksamiperioodil. Gümnaasiumi lõpetamiseks vajalikke eksternieksameid võivad sooritada isikud, kel on põhikooli lõputunnistus. Eksternieksamid sooritatakse ühel või kahel eksamiperioodil, kuid mitte pikema ajavahemiku kui kolme aasta jooksul. Gümnaasiumi lõpetamiseks eksternina esitavad soovijad 1. novembriks kooli direktorile avalduse ja senised haridust tõendavad dokumendid.


Tasemekoolituse korral antakse töötaja soovil õppesessioonideks õppepuhkust koolitusasutuse teatise alusel sessiooni ajaks kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul (Täiskasvanute koolituse seadus §13).

Gümnaasiumi lõpetamiseks on õigus saada 15 kalendripäeva õppepuhkust.

Õppetöö
Kool
Dokumendid
Õpilasele
Kontakt